Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW: Załącznik do uchwały nr 428/XLIX/2019.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów obejmuje ponad 180 godzin i trwa 2 semestry – początek zajęć w październiku, koniec w czerwcu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, około 2 zjazdów w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zajęć na daną edycję studiów. Każdy dzień to 6 godz. (lekcyjnych) wykładów i/lub zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń/laboratoriów/projektów. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i w znacznym stopniu decyduje o zaliczeniu przedmiotu.

W związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 władze Politechniki Warszawskiej zalecają dla studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 tryb pracy zdalny mieszany: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Stanowisko-wladz-Politechniki-Warszawskiej-w-sprawie-przewidywanego-trybu-pracy-w-semestrze-zimowym-r.-a.-2020-2021

Przeważająca liczba przedmiotów prowadzona będzie w trybie zdalnym. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone wyłącznie dla przedmiotów o kluczowym znaczeniu, integrujących wiedzę i pozwalających najefektywniej skorzystać z kontaktu bezpośredniego.

Nasze studia podyplomowe pracują w tym trybie już od marca bieżącego roku.

GODZINOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Sobota
9.15-10.45: wykład
10.45-11.00: przerwa
11.00-12.30: wykład
12.30-12.45: przerwa
12.45-14.15: wykład

Niedziela 
9.15-10.45: wykład
10.45-11.00: przerwa
11.00-12.30: wykład
12.30-12.45: przerwa
12.45-14.15: wykład

ZALICZENIA I EGZAMINY

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów podyplomowych.Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych w danym semestrze.

W ciągu roku akademickiego są przeprowadzane 2 egzaminy – po zakończeniu każdego semestru. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość programu danego semestru. Słuchacz otrzymuje osobną ocenę z każdego przedmiotu. W harmonogramie studiów jest przewidziany termin na dodatkowy zjazd poprawkowy.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosowana jest skala ocen przewidziana przez Regulamin Studiów Podyplomowych:

5,0 - pięć lub bardzo dobry
4,5 - cztery i pół lub ponad dobry
4,0 - cztery lub dobry
3,5 - trzy i pół lub dość dobry
3,0 - trzy lub dostateczny
2,0 - dwa lub niedostateczny

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I OTRZYMANIA ŚWIADECTWA

Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik:
  1. uzyskał wszystkie zaliczenia przedmiotów przewidziane planem danych studiów,
  2. uzyskał pozytywną ocenę z egzaminów semestralnych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Reulamin studiów podyplomowych dopuszcza następujące oceny na świadectwie końcowym:
  • celująca,
  • bardzo dobra,
  • dobra,
  • dość dobra,
  • dostateczna.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search