Zasady studiowania

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami studiowania na studiach podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń"

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dn. 23 listopada 2011 roku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów obejmuje ponad 180 godzin i trwa 2 semestry – początek zajęć w październiku, koniec w czerwcu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdów w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zajęć na daną edycję studiów), w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW przy ul. Nowowiejskiej 15/19. Każdy dzień to 6 godz. (lekcyjnych) wykładów i/lub zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń/laboratoriów/projektów.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i w znacznym stopniu decyduje o zaliczeniu przedmiotu.

GODZINOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Sobota
9.15-10.45: wykład
10.45-11.00: przerwa
11.00-12.30: wykład
12.30-12.45: przerwa
12.45-14.15: wykład

Niedziela 
9.15-10.45: wykład
10.45-11.00: przerwa
11.00-12.30: wykład
12.30-12.45: przerwa
12.45-14.15: wykład

ZALICZENIA I EGZAMINY

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów podyplomowych.Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych w danym semestrze.

W ciągu roku akademickiego są przeprowadzane 2 egzaminy – po zakończeniu każdego semestru. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość programu danego semestru. Słuchacz otrzymuje osobną ocenę z każdego przedmiotu. W harmonogramie studiów jest przewidziany termin na dodatkowy zjazd poprawkowy.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosowana jest skala ocen przewidziana przez Regulamin Studiów Podyplomowych:

5,0 - pięć lub bardzo dobry
4,5 - cztery i pół lub ponad dobry
4,0 - cztery lub dobry
3,5 - trzy i pół lub dość dobry
3,0 - trzy lub dostateczny
2,0 - dwa lub niedostateczny12.30-12.45: przerwa

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I OTRZYMANIA ŚWIADECTWA

Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik:
  1. uzyskał wszystkie zaliczenia przedmiotów przewidziane planem danych studiów,
  2. uzyskał pozytywną ocenę z egzaminów semestralnych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Reulamin studiów podyplomowych dopuszcza następujące oceny na świadectwie końcowym:
  • celująca,
  • bardzo dobra,
  • dobra,
  • dość dobra,
  • dostateczna.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2020 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search