Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w PW.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny "Rekrutacja PW". Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

https://rekrutacja.pw.edu.pl

Limit miejsc: 30 osób

Minimalna liczba słuchaczy: 15 osób

Termin zgłoszeń: maj – wrzesień br. 

Dokumenty do złożenia w sekretariacie Studiów:

  1. Podpisany formularz wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe, wydrukowany z systemu informatycznego "Rekrutacja PW".
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych: magisterskich lub inżynierskich.
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej (sekretariat Studiów przesyła formularz umowy na adres e-mailowy zakwalifikowanego kandydata).
  4. Potwierdzenie przelewu opłaty – I raty lub całości.
  5. Podpisane oświadczenie o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji Studiów lub odmowy przyjęcia (formularz do pobrania).

Dokumenty należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:

Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
pok. 343 (Studia Podyplomowe)
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa