Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Na opłatę za studia podyplomowe składa się czesne w wysokości 8000,00 zł oraz opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej w kwocie 30,00 zł.

Opłaty można wnosić w całości (po zakwalifikowaniu na studia, najpóźniej do końca października br.) lub w ratach:

 

  • I rata - 4 500 zł przy zapisach na studia, najpóźniej do 27 października br.;
  • II rata - 3 500 zł do 18 lutego 2018 r., przed rozpoczęciem II semestru;
  • opłata za świadectwo – 30,00 zł – przed wydaniem świadectwa.

 

Należności należy wpłacać na konto podane w "Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW".

Jeśli edycja studiów nie zostanie uruchomiona, wniesione opłaty będą zwracane w nominalnej wysokości.

Faktury VAT są wystawiane przez Uczelnię „automatycznie”, w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty.

Faktury proforma są wystawiane wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Do wystawienia faktury proforma potrzebna jest pisemna deklaracja firmy o pokryciu kosztów (części lub całości) studiów uczestnika/uczestników oraz dane firmy.