Copyright 2017 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dn. 23 listopada 2011 roku.

Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje ponad 180 godzin i trwa 2 semestry  – początek zajęć w październiku, koniec w czerwcu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdów w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zajęć na daną edycję studiów), w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW przy ul. Nowowiejskiej 15/19. Każdy dzień to 6 godz. (lekcyjnych) wykładów i/lub zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń/laboratoriów/projektów.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i w znacznym stopniu decyduje o zaliczeniu przedmiotu.

 

Godzinowy rozkład zajęć:

Sobota
9.15-10.45: wykład
10.45-11.00: przerwa
11.00-12.30: wykład
12.30-12.45: przerwa
12.45-14.15: wykład

Niedziela
9.15-10.45: wykład
10.45-11.00: przerwa
11.00-12.30: wykład
12.30-12.45: przerwa
12.45-14.15: wykład


*wykłady lub zajęcia praktyczne

 

Zaliczenia i egzaminy

W ciągu roku akademickiego są przeprowadzane 2 egzaminy – po zakończeniu każdego semestru. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość programu danego semestru. Słuchacz otrzymuje osobną ocenę z każdego przedmiotu. W harmonogramie studiów jest przewidziany termin na dodatkowy zjazd poprawkowy.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosowana jest skala ocen przewidziana przez Regulamin Studiów Podyplomowych:

5,0 – bardzo dobry 4,5 – ponad dobry 4,0 – dobry 3,5 – dość dobry 3,0 – dostateczny 2,0 – niedostateczny (równoznaczne z niezaliczeniem)

Warunki ukończenia studiów i otrzymania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem oraz zdanie testów semestralnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.