Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Bloki tematyczne:

P-T-APB - 1. 

Na początku zajęć zostaną omówione podstawy i przyczyny ochrony informacji. Następnie wprowadzony zostanie podział informacji chronionych ze szczególnym uwzględnieniem informacji prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnicy niejawnej oraz geneza ochrony informacji i powstawanie przepisów o ochronie informacji aż do ich obecnego kształtu. Przedstawione zostaną przepisy penalizujące przestępczość przeciwko ochronie informacji w prawie krajowym w tym omówienie odpowiedzialności karnej w odniesieniu do wybranych spraw sądowych.

P-T-APB - 2. 

W ramach zajęć zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych, zostanie rozwinięty i poszerzony tematu tajemnic zawodowych i ochrony danych osobowych. Następnie nastąpi przedstawienie wybranych międzynarodowych regulacji z zakresu ochrony teleinformatycznej. W tej części planowana będzie dyskusja nt. różnic i wagi logowania zdarzeń i podpisu cyfrowego w systemach teleinformatycznych oraz możliwości zastosowania obu rozwiązań od strony prawnej, technologicznej i użytkowej. Następnie zostanie zaprezentowane omówienie wybranych spraw sądowych, a na koniec usystematyzowanie materiału z zajęć i przypomnienie najważniejszych informacji.